Какво е НИФ и как да кандидатстваме за финансиране?

За да напишете добър проект е важно да знаете особеностите на фонда
Иван Колев
17.02.2023

"Design on Each Side for Waterwheel Worked by Donkey Power", Folio from a Book of the Knowledge of Ingenious Mechanical Devices by al-Jazari"
Национален иновационен фонд (НИФ) съществува от септември 2004 г. и се управлява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерство на икономиката. Основната цел на фонда е да насърчава научноизследователската и развойната дейност на предприятията и да стимулира сътрудничеството между науката и бизнеса в България. НИФ подпомага разработването на иновации в предприятията под формата на продукт, технология или услуга. Финансират се проекти, които не достигат до готов пазарен продукт (до TRL7 на технологично ниво на готовност). Проектите имат продължителност от 6 до 18 месеца и финансирането може да достигне интензитет до 80%. Парите са основно за заплати на ангажирания персонал. Финансират се също материали, оборудване и външни услуги свързани с иновацията.

През годините управлението на този фонд беше обект на редица корупционни скандали. Дори имаше прекъсване във функционирането му, заради което едва през 2022 г. беше отворена 13-та сесия.

В тази статия ще споделя нашия положителен опит свързан с кандидатстването и управлението на проекти към НИФ. Мога смело да заявя, че през последните 5 години фондът се управлява добре и класиранията се правят прозрачно. Ние с Колев и Колев сме участвали в 4 поредни сесии (от 9 до 12) и в първите три бяхме финансирани, а в четвъртата останахме резерви. Изготвихме проектите си сами, не сме ползвали външни консултанти.

Фондът е държавен (няма европейско финансиране) и начинът на кандидатстване (разписване на проекти, оценяване, отчитане) е много различен от европейските проекти. Логиката е различна и това затруднява класическите консултанти, които са свикнали с конкретни шаблони. През 2022 г. нашият екип от Нов. Мениджмънт разработи 6 проекта за други фирми и два от тях (Маус ПС ЕООД и Алианс Принт ЕООД) сключиха договори и получиха финансиране близко до максималния праг от 500 хил. лв. Ние смятаме това за голям успех, защото едва 21 фирми от цялата страна получиха финансиране.

До 2021 г. кандидатстването и отчитането на проекти към този фонд ставаше много тромаво. Всичко беше на хартия, в няколко екземпляра. Носеха се на ръка в агенцията. От 2022 г. вече се кандидатства и отчита по електронен път чрез платформата СУНИ, която много прилича на познатата за европейски проекти ИСУН. Някои тежки изисквания бяха променени и писането на проекти стана по-логично.

При кандидатстването към този фонд трябва да имаме солидни аргументи, че темата, която разработваме, е иновативна, и то най-добре на световно ниво. Всички точки за оценка са свързани с нивото на иновация. По-добра ли е нашата идея в сравнение с други решения, водещи до сходен резултат? Какво въздействие ще окаже иновацията на бизнеса ни, на обществото и на околната среда? Колко пазарно приложима е идеята? Трябва да докажем, че участниците в проекта имат капацитет (специалисти и оборудване), за да го реализират.

Проектите са тежки за писане, изискват задълбочено познание на материята. Около половината от кандидатствалите фирми през последните години отпадат още на ниво допустимост. Много от колегите споделят вярвания, че не са попаднали в списъка за финансиране, защото „нямат връзки в агенцията“. От личен опит мога да споделя, че към днешна дата това не е вярно. Техните проекти просто не са били разписани добре според правилата на фонда. Към всеки проект трябва да се подходи индивидуално, да се разпише ясно каква е иновацията и да се аргументира новостта ѝ.

Текстът трябва да върви логично и конкретно да се отговаря на поставените въпроси. Има ограничение в използвания брой символи и не бива да се разтягат локуми. Проектът се оценява от трима независими експерти. Предполага се, че не всеки от тях е тесен специалист в нашата област. Трябва да обясним иновацията по разбираем и убедителен начин. Да приложим необходимите примери и доказателства за новостта на идеята ни.

Когато подготвяме проекта, трябва да мислим не само върху това дали ще получим финансиране, но и как ще изпълним договора. Препоръчваме да се опишат само основните дейности, без да се изпада в излишни детайли. Важното е да имаме план и ясни измерими критерии, които да можем да изпълним.

При попълване на формуляра за кандидатстване трябва да подадем общ бюджет по пера, без да влизаме в детайл. Нашият съвет е още на този етап да сме разписали детайлно как е разпределен бюджета през месеците, за да можем след това да го следим при изпълнение. Тъй като основния финансов ресурс е за заплати, трябва да внимаваме дали ще можем след това да докажем изразходването му. Има служители, които ще излязат в отпуск или болничен, може да напуснат и да се наложи смяна на служител. Добре е да предвидим тези обстоятелства предварително.

В заключение ще споделя, че наистина много малко проекти получават финансиране заради ограничения бюджет на фонда. Този факт не бива да ни спира да кандидатстваме. Ако бъдем одобрени, ще имаме възможност да използваме тези пари за нашето дружество без да „изтичат“ към други лица, както се случва по европейските проекти. Голяма част от парите възстановяват вече изплатени заплати и влизат директно в паричния поток на фирмата ни.


Ако имате нужда от нашата помощ, свържете се с нас на contact@nov.management. Ще се радваме да работим заедно.