Каква е разликата между счетоводен софтуер и ERP система?

Галина Милушева
29.05.2024


Съвременният бизнес се сблъсква с множество предизвикателства като нормативни регулации, административни изисквания, ефективност в производството и бизнес процесите, разнообразен асортимент от стоки и материали, актуални наличности, множество маркетингови стратегии, междуфирмена задлъжнялост и конкуренция. Всички тези фактори налагат необходимостта от бързи и информирани решения, базирани на цялостната дейност на компанията и детайлен анализ на данните. В този контекст, разликата между счетоводен софтуер и ERP система става особено важна.

Счетоводен софтуер

Счетоводният софтуер е създаден, за да обработва счетоводните данни на фирмата, използвайки систематични методи. Целта му е да улесни и автоматизира счетоводните задачи, като предоставя точна и актуална информация за финансовото състояние на компанията. Основните компоненти на всяка счетоводна система включват:

 1. Регистриране на финансовата дейност - осигуряване на актуална информация, включена в съответната документация.
 2. Класификация на информацията - групиране и категоризация за синтетично и аналитично отчитане.
 3. Резюме на счетоводната информация - справки, дневници и отчети за анализ и управление.

За да работите със счетоводен софтуер, е необходимо да имате професионално подготвени счетоводители, които да въвеждат данни. Счетоводните системи са насочени основно към обслужване на данъчната отчетност и външните потребители (държава, финансови институции, акционери и др.), като имат и ограничени функционалности за управление на складово стопанство.

ERP система

ERP (Enterprise Resource Planning) системата е метод за ефективно планиране и контрол на всички ресурси, необходими за набавянето, производството, доставката и осчетоводяването на клиентските поръчки. Основната цел на ERP системите е цялостно обслужване на нуждите на малки, средни и големи фирми, като интегрират всички процеси от съществено значение за управление на бизнеса.

ERP системите предлагат решения като:

 • Подобрено управление на процесите - систематизирана информация в реално време, достъпна по всяко време.
 • Интегриране на финансовата информация - автоматизирано осчетоводяване и навременна информация за данъчни и управленски цели.
 • Подобрено обслужване на клиенти - чрез CRM модули, които увеличават ефективността на служителите и задържат клиентите.
 • Повишена гъвкавост и по-бързи транзакции - елиминиране на ръчни операции, което намалява възможността от грешки.
 • Намаляване на персонала - ползване на споделена база данни, което води до намаляване на времето за обработка на документи.
 • Подобрено управление на складови наличности и активи - минимизиране на грешките и оптимизация на ресурсите.

ERP системите обединяват всички процеси в една споделена база данни, която се използва от различни бизнес единици. Това позволява на служителите достъп до една и съща информация, обработена и представена за техните специфични нужди, в реално време.

Основни разлики

 • Счетоводен софтуер: Компютърна програма, насочена към финансовите процеси, автоматизиране на счетоводните задачи за данъчни и финансови цели.
 • ERP система: Комплексно решение за цялостно управление на бизнеса, което включва всички ключови бизнес процеси и осигурява информация в реално време за всички отдели.

В заключение, ERP системите представляват цялостно решение за бизнеса, което автоматизира и интегрира всички ключови бизнес процеси. Те не само подобряват ефективността и точността на операциите, но също така предоставят на мениджмънта необходимата информация за вземане на информирани решения, което води до подобрена бизнес култура и повишена ангажираност на служителите.


Ако имате нужда от нашата помощ, свържете се с нас на contact@nov.management. Ще се радваме да работим заедно.